Česká republika - Prevence obezity (APPO) jako součást Zdraví 2020

V ČR neexistuje plán zaměřený specificky proti dětské obezitě. Boj s obezitou je řešen akčním plánem Prevence obezity (APPO), jakožto součástí Zdraví 2020 – „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí“.

Klíčovými prioritami jsou:

1)   Podpora systematického monitoringu výskytu, hodnocení a výzkumu obezity a s ní spojených komorbidit a jejich determinant;

2)   Tvorba antiobezigenního prostředí;

3)   Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci obezity v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva;

4)   Posilování zdravotního systému směrem k adekvátní léčbě obezity, dle medicíny založené na důkazech (EBM);

5)   Posílení státní správy v oblasti řízení prevence obezity, zaktivizování občanské společnosti a tvorba aliancí a komunit.

Plán byl schválen vládou r. 2015 a uvádí cíle, odpovědnost, ukazatele a termíny plnění. V následujícím textu jsou uvedeny klíčové priority 2, 3, a 5 a k nim jsou uvedeny jednotlivé aktivity a výstupy.

Priorita 2: Tvorba antiobezigenního prostředí, které umožňuje z hlediska prevence obezity zdravější volbu životního stylu jako snáze dosažitelnou.

2.1. Budování prostředí, které umožňuje naučit se upřednostňovat zdravou volbu zvláště v dětském věku.

2.1.1. Podpora kojení a zavádění příkrmů dle doporučení pediatrické společnosti.

2.1.2. Nutriční poradenství těhotným, dětem, seniorům, osobám v riziku nadváhy a obezity.

2.1.3. Nabídka školního stravování, vhodných potravin a fyzické aktivity ve školách a školských zařízení, dlouhodobá podpora projektu Škola podporující zdraví.

2.1.4. Výukové programy zahrádkaření, vaření, domácích dovedností, kroužků podporujících pohybovou aktivitu na školách a při mimoškolní činnosti.

2.1.5. Podpora aktivní dopravy do škol a zaměstnání.

2.1.6. Vykázání nevhodných potravin z nabídky v prostorách určených dětem.

2.1.7. Ochrana socioekonomicky znevýhodněných skupin.

2.1.8. Restrikce marketingu nevhodných potravin dětem.

2.2. Vytváření podmínek, které napomáhají překonávat bariéry bránící zdravé volbě.

2.2.1. Reformulační politika a dotace pro tvorbu vhodných potravin.

2.2.2. Podporování osvojování si dovedností v oblasti správné výživy a pohybové aktivity v celoživotním vzdělávání.

2.2.3. Dosažitelnost správných informací a znalostí v oblasti správné výživy a pohybové aktivity.

2.2.4. Značení potravin, které přinese snadnější orientaci o vhodnosti potravin spotřebiteli. 

2.2.5. Komunitní intervence budující zdravější životní styl.

2.2.6. Komunitní intervence pro minority a socioekonomicky znevýhodněné skupiny.

 

Priorita 3: Podpora zdravotní gramotnosti a osvojování si chování zaměřeného na prevenci obezity v průběhu celého života, zejména u nejvíce zranitelných skupin obyvatelstva.

3.1. Zvýšení zdravotní gramotnosti v aktivním životním stylu a prevenci nadváhy a obezity diferencované podle věkových skupin v celé populaci.

3.1.1. Zřízení a provoz e portálu MZ garantovaných informací o obezitě, možnostech prevence a léčby, které jsou založeny na EBM, jsou veřejně přístupné, aby se odborníci i veřejnost orientovali v jejich hierarchii a takto je mohli využívat.

3.1.2. Podpora a rozvíjení programů „kyber“ virtuálního vzdělávání v prevenci obezity a ovlivnění nadváhy zdravotnickými odborníky.

3.1.3. Podpora aktivního životního stylu v médiích – komplexní zajištění mediální podpory ze strany veřejnoprávních médií, spolupráce s privátními médii, podpora správné výživy a dostatečné fyzické aktivity na internetu, facebooku, twitteru a dalších.

3.1.4. Podpora zdravotní gramotnosti prostřednictvím Center podpory zdraví, předávání a šíření příkladů dobré praxe aktivního životního stylu a prevence obezity v komunitách.

3.1.5. Podpora získávání a osvojování si aktivního životního stylu a prevence obezity ve vzdělávání (v předškolním vzdělávání, na základních školách a nižších stupních gymnázií; na středních školách, učilištích a gymnáziích na vysokých školách; ve výchovně vzdělávacích institucích v rámci celoživotního vzdělávání). Soustavné zvyšování zdravotní gramotnosti v oblasti zdravé výživy a pohybové aktivity populačních skupin cestou dotačního programu NPZ – PPZ.“

3.2. Individuální poradenství ve výživě zdravotnickými odborníky ve výživě, fyzioterapii, psychoterapii, hrazené z veřejného zdravotního pojištění

3.2.1. Podle věkových skupin.

3.2.2. Podle rizika rozvoje obezity a přítomných komorbidit.

 

Priorita 5: Posílení státní správy, podnícení aktivity občanské společnosti a tvorby aliancí a komunit v oblasti prevence a léčby obezity.

5.1. Regiony více aktivní v rozvoji zdravotní politiky s ohledem na prevenci obezity.

5.1.1. Ve veřejné správně na úrovni krajů tvorba krajských regionálních výborů pro zdraví se zastoupením odborníků OOVZ, ZÚ, odborníků v obezitologii, ve výživě a pohybové aktivitě, psychoterapii.

5.1.2. Tvorba regionálních komunitních programů.

5.1.3. Podpora šíření a rozvíjení stávajících komunitních programů na úrovni měst, obcí, podniků, škol – Národní síť zdravých měst, Zdravý podnik, Škola podporující zdraví, Zdravá nemocnice, Zdravý region apod.

5.1.4. Podpora nových komunitních programů a kampaní podporujících zdravý životní styl cílené na populační skupiny (dětí, hendikepovaných, středního věku, seniorů, rodiny s dětmi apod.).

5.2. Podpora vytváření aliancí, platforem, sítí zájmových skupin společnosti s cílem prevence obezity.

5.2.1. Vytvoření Platformy výživy fyzické aktivity a zdraví, podporované státem, kde se aktivní složky společnosti dobrovolně zavazují k aktivitám, které budují antiobezigenní prostředí.

5.2.2. Podpora již existujících sítí.

5.2.3. Podpora vytváření nových sítí.

5.2.4. Budování mezisektorových aliancí.

5.3. Posilování občanské společnosti ve vyjadřování a uvědomování si svých potřeb bránit se rozvoji obezity.

5.3.1. Zvyšování povědomí o zdravotním i ekonomickém dopadu obezity.

5.3.2. Přizvání masmedií k aktivizaci společnosti.

5.3.3. Navyšování vzdělávání a šíření příkladů dobré praxe i formou sdělovacích prostředků.

5.3.4. Vytváření sociálního marketingu zdraví protektivního chování.

5.3.5. Posilování role OOVZ v aktivizaci společnosti v prevenci obezity.

5.3.6. Vytváření podmínek pro rozvoj podnikání v rekreologii a wellnes službách.

5.3.7. Zapojení finančního sektoru.

5.3.8. Podpora zaměstnavatelů v tvorbě podmínek pro zdraví zaměstnanců.

5.3.9. Využívání nových technologií v mobilizaci společnosti.

5.3.10. Podpora výzkumu v oblasti veřejného zdraví a komunikace s veřejností.

Zdroj: Fiala J, Kotalová P, Kaňová P: Co se má dělat a co se dělá pro prevenci dětské obezity. Výživa a potraviny 2019;74(5):128-133